K A N T O O R   Z O U T L O O D S   G U L P E N

Het driehoekige kavel wordt begrensd door een rij statige bomen, parallel aan de Oude Rijksweg, een vijver en een talud aan de zuidwest zijde. Prominent gelegen in een groene setting van weilanden markeert het plangebied de entree naar Gulpen vanuit Wittem. Het belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp is de integratie van het gebouw in de groene context. Een gebouw dat als vanzelfsprekend wordt opgenomen wordt door de plek.

Op de pracht van de locatie wordt gereageerd met een alzijdige oriëntatie van het ontwerp. Het gebouw van twee lagen is op maaiveld evenwijdig gepositioneerd aan de Oude Rijksweg en geleidt de routing richting Gulpen en Wittem. Op de verdieping heeft het gebouw een tegengestelde beweging om ruimte te bieden aan de kruinen van de bomen langs de Oude Rijksweg. Er ontstaat een licht en luchtig gebouw. Onder de opgetilde verdieping wordt geparkeerd. Dit ontrekt de auto’s aan het zicht van de woningen gesitueerd op de helling. Het parkeren wordt een integraal onderdeel van het gebouw.

De morfologie van het ontwerp is vanuit ieder perspectief wisselend en toont steeds een andere relatie tussen gebouw en omgeving. De hoofdentree is gesitueerd ter plaatse van het raakpunt van beide verdiepingen. De vloer is opengewerkt en biedt zicht op de weilanden, Oude Rijksweg en de volledige hoogte van de bomenrij. De verblijfsruimten van het kantoor zijn zodanig georganiseerd, dat zij optimaal zicht hebben op de omgeving. Dit heeft geresulteerd in een gangzone gelegen aan de zijde van de patioruimte tussen beide verdiepingen. De gangzone dient tevens als bufferruimte voor opwarming naar de verblijfsruimten toe.

Kenmerkend voor het gebouw is de ritmiek van verticale houten lamellen. Deze ritmiek verankert het gebouw in de context, die gedomineerd wordt door de verticaliteit van de bomen langs de Oude Rijksweg. Achter de houten lamellen is een tweede laag zichtbaar van glas en houten, antracietkleurige kozijnen in het stramien van de lamellen. Het gebouw heeft hierdoor zowel een gesloten als open karakter.

Het gebouw is duurzaam ontworpen en richt zich zowel op duurzame technieken als flexibiliteit met betrekking tot de indeling en diversiteit in functies. Het gebouw is bijvoorbeeld voorzien van een sedumdak en warmtepomp. Daarnaast wilden wij geen compromis met betrekkning tot de transparantie van het gebouw wat vertaald is naar massieve binnenwanden van leem. De koellast wordt hierdoor beduidend minder. Het leidingwerk is opgenomen in de gangzone en zorgt voor een maximale flexibiliteit van de verblijfsruimten.


H U I S A R T S E N P R A K T I J K   O V E R L O O N

Voor een open plek in de kleine dorpskern van Overloon is een huisartsenpraktijk ontworpen. Het programma is volledig onder één kapvorm georganiseerd. Door deze typische kapvorm heeft het gebouw een maat die in schaal pas bij de dorpse bebouwing. De huisartsenpraktijk is voorzien van een uitgebreid programma : spreekkamers, labruimtes, behandelruimtes, verpleegkundige ruimtes, wachtruimte, entree, apotheek en administratie.


K E N N I S -  I N F O R M A T I E -  E N   A D V I E S C E N T R U M   L A N D G R A A F

De stedenbouwkundige ingreep omvat het afmaken van de grotere stedenbouwkundige stempel en de “achterzijde” transformeren tot een nieuwe kwalitatieve “voorkant”. Hierbij worden de hoeken ingezet als accenten.
Het KIA is gedacht als een compact volume dat de diverse oriëntaties en richtingen absorbeert die in de locatie aanwezig zijn. Afhankelijk van het te realiseren programma zal het gebouw variëren tussen de drie en zeven lagen.
Op de begane grond voegt het gebouw zich in de rooilijn van de Erik Dekkerpassage om enerzijds aansluiting te vinden bij het bestaande gebouw en anderzijds het zicht op de onderdoorgang naar het Raadhuisplein intact te houden. Het gebouw met de vorm van een “diamant” geleidt tevens de loop van het Pucciniplein naar de Erik Dekkerpassage en vice versa.

De verdiepingen nemen meerdere oriëntaties in zich op. Het gebouw is gericht op het gemeentehuis en de burgerzaal en gaat hiermee een relatie aan. Daarnaast is het gebouw gericht op Beethovensingel en de entree vanaf de Beethovensingel, zodat het gebouw frontaal wordt benaderd. De overige oriëntaties richten zich op de groenstructuur tussen de torens en de bestaande bebouwing. De entree van het KIA ligt overhoeks aan de Erik Dekkerpassage en is zichtbaar vanaf de Beethovensingel. Het uit de rooilijn springen van de verdiepingen creëert een overstek die de entree accentueert.

De voorkeur heeft het om beide accenten qua verschijningsvorm met elkaar te verbinden door een gezamenlijke kwalitatieve afscherming van het binnengebied van de politie en een gezamenlijke architectonische verschijningsvorm.
Wezenlijk in de relatie van het KIA met het raadhuis en de burgerzaal is de ontwikkeling van een gemeenschappelijk plein dat beide gebouwen met elkaar verbindt. Een plein dat de entrees koppelt, een nieuwe entree vormt en geschikt is voor een breed scala aan gebruiksmogelijkheden.

Het KIA is vooral een gebouw dat toegankelijk en laagdrempelig is. Het gebouw moet dit uitdragen in de organisatie van het programma van diverse gebruikers. De begane grond zal ingericht worden als een “openbaar plein”. Het is een ruimte die transparant en open is, zodat goed zicht is op het aanbod van kennis, informatie en advies. De verdiepingen zijn specifieker en zijn bedoeld voor de overdracht van gerichte informatie van iedere gebruiker aan de burger. In het hart van het gebouw is een facilitaire kern gedacht Er zijn geen blinde gevels en het gebouw kent geen achterkanten. Er ontstaan multifunctionele vloervelden geschikt voor diverse activiteiten.

De verschijningsvorm van het gebouw weerspiegelt het karakter van het gebouw. Open, transparant, interactief en laagdrempelig, maar daarnaast ook besloten en privé waar gewenst.


K A N T O O R L O C A T I E   L A   G R A N D E   S U I S S E

Het plan bestaat uit drie onderdelen: De renovatie van het bestaande kasteel, de nieuwbouw van een tuinpaviljoen en het herontwerp van de oorspronkelijk tuin.

Het kasteel kenmerkt zich door een onsamenhangend ensemble van bouwstijlen en volumes rondom een binnentuin. Een deel zal worden gesloopt, waardoor ruimte ontstaat voor een aanbouw dat het carré herstelt en de diverse gevels in balans brengt. Karakteristiek voor het kasteel is de opbouw van iedere gevel van hoekelement en invulling met een prominent entreemotief. De aanbouw fungeert als hoekelement en is de beëindiging van de invulling. De afmetingen zijn gerelateerd aan de hoekvolumes aan de Meerssenerweg die een afwijkende breedtemaat hebben. Op de plek waar beide volumes van de aanbouw elkaar ontmoeten is een nieuwe entree gesitueerd.
De achterzijde wordt getransformeerd tot voorzijde zodat het gehele kasteel alzijdig gelijkwaardig is. De materialisatie en vorm van de aanbouw zijn ingetogen en voegen zich bij de bestaande bebouwing. De aanbouw heeft daarnaast echter ook zijn eigen, hedendaagse karakter. Deel van de opdracht was een flexibel gebouw dat op diverse manieren te verkopen of verhuren zou zijn. De oorspronkelijke structuur van het bestaande kasteel is doorgezet in de nieuwe aanbouw zodat er een rondgang ontstaat waaraan de kantoorruimtes zijn gekoppeld.

Het tuinpaviljoen is een tweelaags volume op een halfverdiepte parkeerbak. Belangrijk in de vormgeving van het tuinpaviljoen zijn de monumentale boom, gelegen in de tuin, en de entree van de parkeerbak. In een verspringende beweging worden beide onderdeel van het gebouw. Het tuinpaviljoen is grotendeels van glas met een optimale relatie met de aangrenzende tuin. Beide lagen hebben een andere verschijningsvorm waardoor de karakteristiek van een tuinpaviljoen wordt versterkt. De gevel van de verdieping bestaat uit een raster van vliesgevelprofielen met kleinere vlakken glas. De vliesgevel is de zonwering en laat het tuinpaviljoen vanuit verschillende perspectieven afwisselend ervaren. Soms open, soms gesloten. De entree van het tuinpaviljoen is ter plaatse van de verspringing en verdeelt het tuinpaviljoen in twee delen die afzonderlijk en per laag zijn te verkopen of verhuren. Alle facilitaire elementen als toiletten zijn geconcentreerd t.p.v. de entree en zijn gezamenlijk te gebruiken.

In samenwerking met een landschapsarchitect is gekozen voor een ingetogen ontwerp van het gehele landgoed. De omgeving van het kasteel is bedekt met grind, waarop in een informele manier geparkeerd kan worden. Het kasteel is omlijst middels hardstenen tegels. De tuin is het meest prominent aanwezig en verbind het tuinpaviljoen met het bestaande kasteel. Belangrijke elementen als de monumentale boom, Mariabeeld en hoektorentjes worden gehandhaafd en worden versterkt door de invulling van de tuin met gras. Een tweetal hagen definiëren tenslotte de oorspronkelijk begrenzing van de tuin.


H E R O N T W I K K E L I N G   V A N   H E T   R A N G E E R T E R R E I N   I N   A K E N

Het doel van de herontwikkeling is het creëren van een nieuwe stedelijk ensemble met een mix aan funties. Binnen het grotere verband gaat het ontwerp in op het verbeteren van de relatie tussen het station en het centrum. Op een kleiner schaalniveau willen wij het station een herkenbare identiteit meegeven die past binnen de toekomstige ontwikkeling als euregionaal verkeersknooppunt. Het plan bestaat uit een commerciële plint waaronder geparkeerd wordt. Bovenop deze plint komen een vijftal bouwvolumes met een hotel, short stay appartments en kantoren.


Z O R G C E N T R U M   M A A S B R E E

Het zorgcentrum is opgebouwd uit een stramien waarbinnen het mogelijk is een dubbele zorgunit om te bouwen tot een appartement. Het gebouw bestaat uit een centrale open ruimte die toegang biedt aan 20 zorgunits, twee kantoorappartementen voor de verzorgers, bergingen en techniek.


H E R B E S T E M M I N G   S I N T   A N N A   K L O O S T E R   Z U N D E R T

Deze totaalopgave stelde zich ten doel om een sociaal-cultureel hart in Zundert te creëren, welke is gerelateerd aan de bijzondere relatie van Zundert met de schilder Vincent van Gogh. Verder diende er bijzondere aandacht te worden besteed aan het creëren van ruimte voor wonen en zorg, voor sociaal-culturele, maatschappelijke en centrumfuncties en diende de doordringbaarheid van het groengebied binnen het bouwblok te worden verbeterd. Uitgangspunt bij deze planvorming is het handhaven en versterken van het groene middengebied in combinatie met de meanderende bebouwingszone. Door het introduceren van nieuwe langzaamverkeerroutes danwel het opwaarderen van bestaande langzaamverkeerroutes wordt het groene middengebied toegankelijker gemaakt.

Binnen dit plan is ruimte geschapen voor zestig appartementen in het plan Kloosterhof en veertig appartementen in twee nieuwe vleugels bij het bestaande seniorencomplex van Zorgvoorwonen aan de Manderslaan. Door de aanbouw van een nieuwe vleugel aan de achterzijde van het kloostercomplex wordt een intiem kloosterhof gecreëerd. Doordat deze vleugel wordt ontsloten door een middencorridor wordt er voor gezorgd dat zowel aan het kloosterhof als aan openbare groenzone voorgevels worden gerealiseerd.

Met de herbestemming van het klooster wordt er tevens naar gestreefd de oorspronkelijke verschijningsvorm van het klooster aan de straatzijde terug te brengen waardoor de in de loop van de tijd aangetaste symmetrie van de kloostergevel kan worden hersteld. De kloostermuur aan de straatzijde wordt verlaagd waardoor twee binnenhoven zichtbaar worden vanaf de straatzijde en kunnen gaan functioneren als krachtige entreezones voor de verschillende nieuw in te passen functies.

 

deze projecten zijn ontworpen / gerealiseerd als architect voor Croonenburo5